Home iOS Apple ปล่อย iOS 8 GM ให้นักพัฒนา และ iTunes 11.4 รองรับ iOS 8...

Apple ปล่อย iOS 8 GM ให้นักพัฒนา และ iTunes 11.4 รองรับ iOS 8 เรียบร้อยแล้ว [direct link download]

245
0
SHARE

หลังงานเปิดตัว iPhone 6 ปีนี้ แอปเปิลไม่ได้ปล่อย iOS 8 Final version มาให้ใช้ทันที แต่ปล่อย iOS 8 Gold Master มาแทน ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นทดสอบสุดท้าย ถ้าไม่มีปัญหาหรือบักร้ายแรง ก็จะใช้เป็น Final Version นั่นเอง ส่วน iTunes แอปเปิลก็อัพเดตเป็น iTunes 11.4 ออกมาเพื่อใช้คู่กับ iOS 8 นั้นเอง ส่วนรายละเอียดการปรับปรุงใด ๆ ไม่ได้มีการระบุ ส่วน iTunes 12 คาดว่าจะปล่อยพร้อมกับ OS X Yosemite

iOS-8-logo

Download iTunes 11.4

Download iOS 8 GM version (Developer only)

iPhone:

iPod touch:

iOS 8 GM Version (Direct Link)

iPad:

iPhone:

iPod touch:

iOS 8 GM Full Change Log

Notes and Known Issues

The following issues relate to using iOS SDK 8.0 to develop code.

AVCapture

Known Issue

Use of the new constant, AVCaptureISOCurrent, will result in inconsistent ISO values (as observed on the ISO property) if setExposureModeCustomWithDuration:ISO:completionHandler: is called repeatedly.

Backup and Restore

Fixed in GM Seed

 • Encrypted backups to iTunes fail.

 • iOS 7 iCloud backups restored to an iOS 8 beta device may not properly restore photos.

CloudKit

Note

A single CKAsset instance can no longer be set as a value on multiple CKRecords.

Contacts

Note

The Address Book UI people picker has been changed for iOS 8. A new mode with new API has been added where the app does not need access to the user’s contacts and the user will not be prompted for access. A temporary copy of the selected person is returned to the app. See ABPeoplePickerNavigationController.h for more details.

See the new PeoplePicker: Picking a Person or Property sample project demonstrating usage of the new mode.

Document Providers

Notes

 • Your app needs the iCloud entitlement to be able to be used as a document provider.

 • The com.apple.developer.icloud-container-identifiers entitlement will be required when iOS 8 is released.

Fixed in GM Seed

On iPhone, bringing up DocMenu from Locations in DocPicker, overlaps with status bar.

Known Issues

 • After rotating document picker to landscape, the status bar is hidden.

 • Upon bringing up document picker in landscape, the containing view may be shifted beneath the navigation bar.

Extensions

Notes

 • Extensions need an arm64 slice to run on 64-bit devices. If you try to run the armv7 slice on a 64-bit device it won’t work.

 • Apps need to have an arm64 slice if the bundle contains a framework that both the app and the app extension link against.

File System

Note

The file system layout of app containers has changed on disk. Rather than relying on hard-coded directory structure, use the NSSearchPathForDirectoriesInDomains function or the URLForDirectory:inDomain:appropriateForURL:create:error:method of the NSFileManager class. See Accessing Files and Directories in File System Programming Guide.

Find My Friends

Note

Now that the Share My Location feature is integrated into Messages, Find My Friends only supports the Apple ID configured in Settings > iCloud.

Fonts

Note

The Thai system font has increased in size to improve readability. This will cause clipping in many places in your UI if you don’t take appropriate action:

 1. Use UILabel as much as possible. If you use Interface Builder, make sure that Clip Subviews is not checked. UIKit will grow the clipping region as necessary to not clip text.

 2. Use Dynamic Type. This will ensure that you do not have overlapping glyphs in multiline labels or text fields.

If you can’t do 1 and 2 because you implement your own views, you must implement measures not to clip. You can use CoreText to figure out the appropriate clipping region for a line of text by calling:

 • CTLineGetBoundsWithOptions(lineRef, kCTLineBoundsIncludeLanguageExtents);

To avoid overlapping glyphs in multiline text elements, adjust the line height. An additional 30% is recommended.

This measure will also help your app perform better in other languages, including Arabic, Hindi, and Vietnamese.

GameController

Known Issue

GameController forwarding may not work.

Workaround:

 • Verify that you are on the same Wi-Fi network on both devices, Handoff is enabled, and the same iCloud account is being used.

 • Make sure no other instances of the game are running (e.g. only the target device has the game you are trying to connect).

 • Reboot.

HealthKit

Known Issues

 • Background delivery of HealthKit data does not work as expected in this build.

 • Code that attempts to read workout information from HealthKit in iOS 8.0 may be unable to make subsequent queries to HealthKit.

  Workaround: If you are using HKWorkouts and HKWorkoutEvents, you can avoid this by using the following pattern:

  • NSOperatingSystemVersion ios8_0_1 = (NSOperatingSystemVersion){8, 0, 1};
  • if ([[NSProcessInfo processInfo] isOperatingSystemAtLeastVersion:ios8_0_1]) {
  • // Read and write workout information to health kit.
  • } else {
  • // Write workout information to health kit
  • }

HomeKit

Notes

 • After upgrading to the GM Seed, you should reset your home configuration in Settings > Privacy > HomeKit > Reset Home Configuration.

 • You must sign into iCloud and enable Keychain sync to use HomeKit with this seed.

Fixed in GM Seed

Siri may not immediately recognize HomeKit data changes.

iCloud

Note

Mail handoff and AirDrop may stop working after changing your iCloud password at appleid.apple.com.

Workaround: Sign out and back into iCloud on the device.

iCloud Drive

Note

URLForUbiquityContainerIdentifier: might return nil when running your application in Xcode. If so, open System Preferences, navigate to iCloud > iCloud Drive, and enable Xcode.

iCloud Keychain

Known Issues

 • When logging into iCloud, a user may experience a keychain reset on their other devices that were previously in the circle.

 • Touch ID protected keychain items do not allow SecItemUpdate. SecItemUpdate always returns errSecInteractionNotAllowed.

  Workaround: Instead of updating, the items have to be deleted and added again.

iTunes Sync

Fixed in GM Seed

Apps do not sync from a device to iTunes.

Keyboards

Known Issues

 • Network access gets disabled after adding a new keyboard from the same bundle.

 • Custom Keyboards may go blank after app switching.

  Workaround: Dismiss the keyboard and bring it up again; this should reload the view.

Mail

Known Issue

Applying the Allow Account Modification restriction to a device with no mail accounts configured will still allow a user to create a Mail account by launching the Mail app.

Maps

Fixed in GM Seed

When viewed in the Simulator, the “Hybrid” view in Maps and MapKit apps does not show all of the tiles.

Metal

Known Issue

When you modify a metal file shader using offline compilation to create a metallib library that has shrunk in size, the metallib library will fail to load on the device.

Workaround: Delete the metallib library before recreating it by doing a clean in Xcode or removing the file manually before building the archive.

Notification Center

Note

The schedule and intended use of widgetPerformUpdateWithCompletionHandler: is intended as a convenient home for all data/model update logic. If implemented, the system will call at opportune times for the widget to update its state, both when Notification Center is visible, as well as in the background. An implementation is required to enable background updates. It’s expected that the widget will perform the work to update asynchronously and off the main thread as much as possible. Widgets should call the argument block when the work is complete, passing the appropriate NCUpdateResult. Widgets should NOT block returning from viewWillAppear: on the results of this operation. Instead, widgets should load cached state inviewWillAppear: in order to match the state of the view from the last viewWillDisappear:, then transition smoothly to the new data when it arrives.

NSURLSession

Note

The NSURLSessionTask class provides a new “priority” property with three associated constants: NSURLSessionTaskPriorityDefault, NSURLSessionTaskPriorityLow, and NSURLSessionTaskPriorityHigh. NSURLSessionTask priorities can be used to specify how multiple requests and responses to the same host should be prioritized. Note that the priority is a hint and not a strict guarantee of NSURLSessionTask performance.

For complete usage details of NSURLSessionTask priorities, refer to the NSURLSession.h header file, which is provided by the Foundation framework.

Phone

Notes

To activate Wi-Fi Calling functionality for T-Mobile (U.S. only), follow these steps:

 • Go to Settings > Phone > Wi-Fi Calling.

 • Toggle the Wi-Fi Calling switch to ON.

 • If the carrier does not have the user’s registered emergency address, you will be asked to add it before the feature is activated.

Photos

Notes

 • If you installed Beta 5 on the device, you should erase the device after installing the GM Seed. (Settings > General > Reset > Erase All Content and Settings).

 • iCloud Photo Library requires the GM Seed.

 • Maintain a backup of your photo library before enabling and while using iCloud Photo Library beta by:

  • Importing to your Mac using iPhoto

  • Importing to your Mac using Image Capture

 • iCloud Photo Library beta will not download photos and videos that were synced to your device from iTunes.

 • iPhoto for iOS will not launch on iOS 8 Beta. Launching Photos.app will migrate your iPhoto edits to the iOS 8 Photo Library. Make sure your iPhoto for iOS data is included in your device backup.

Known Issues

 • The ability to automatically optimize device space is enabled for all accounts larger than 5GB.

 • When using iCloud Family Sharing, both iCloud Photo Sharing and My Photo Stream are enabled.

 • If you exceed your iCloud storage quota, your Photos library will no longer update iCloud. Photos and videos can be downloaded or deleted from iCloud.com.