Home Applications ชมหน้าตา LINE Sticker ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่รัฐบาลทุ่มงบ 7 ล้านกว่าบาท แจกฟรีให้คนไทย สิ้นปีนี้

ชมหน้าตา LINE Sticker ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่รัฐบาลทุ่มงบ 7 ล้านกว่าบาท แจกฟรีให้คนไทย สิ้นปีนี้

369
0
SHARE

ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวถึง รัฐบาลไทย ได้จัดทำ LINE Sticker ชื่อชุด “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” โดยมีการทุบงบประมาณแผ่นดินมากกว่า 7 ล้านบาทนั้น ล่าสุดสามารถยลโฉม สติ๊กเกอร์ชุดนี้กันได้ล่วงหน้า  ก่อนที่จะแจกฟรีในวันที่ 30  ธันวาคม 2557 – 28 มกราคม 2558 การจัดทำสติ๊กเกอร์ชุดนี้ เป็นร่วมมือระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงวัฒนธรรม สติกเกอร์ชุดนี้จะมีตั้งหมด 16 แบบด้วยกัน เป็นแบบเคลื่อนไหวได้อีกด้วย

line-thai-12-gov

ความเป็นมา

ค่านิยมสิบสองประการ” เป็นค่านิยมที่นายกรัฐมนตรี พล อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้กับคนไทย โดยเป็นการนำค่านิยมที่ดีที่คนไทยล้วนชื่นชมมาช้านาน รวมทั้งพระราชดำริสอนใจที่สำคัญ มารวบรวมและเรียบเรียงให้จำง่าย เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นกิจวัตร เป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีในสังคมไทย ทีมงานของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายสังคม จึงได้มีโครงการจัดทำสติ๊กเกอร์ “ค่านิยมสิบสองประการ” โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และกระทรวงวัฒนธรรม มีการออกแบบและจัดทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวที่สื่อความหมาย โดยทีมงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มานานแล้วในด้านการสื่อสารกับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญชุดนี้ยังรวมภาพอื่นๆ ที่เป็นเรื่องการทักทาย และการให้ของขวัญ เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยในวาระแห่งความสุข ขึ้นปี พ.ศ. 2558 นี้

ค่านิยมสิบสองประการ

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศิลธรรม รักษาความสัตย์
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

สติ๊กเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

 

 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

๖. มีศิลธรรม รักษาความสัตย์

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย
ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย
และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

สติ๊กเกอร์ สำหรับโอกาสต่าง ๆ

สวัสดีปีใหม่

รับทราบ

อรุณสวัสดิ์

ราตรีสวัสดิ์

สติกเกอร์ ค่านิยม ๑๒ ประการนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนรู้จักค่านิยมหลักของคนไทย และได้ส่งต่อให้กันและกันในปี 2558 หลังพบว่าคนไทยที่นิยมส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์มากที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ที่มา : STI